Algemene voorwaarden

Prijzen 
Alle genoemde prijzen in de dierenvoerwinkel webshop zijn inclusief BTW. Type- en invoerfouten voorbehouden. Wij zullen echter zonder overleg met je geen ander bedrag factureren dan op je email-bevestiging vermeld staat. Wij factureren de prijs die op het moment van je bestelling actueel is. Aan het feit dat je op een eerder tijdstip een lagere prijs heeft gezien, kunt je geen rechten ontlenen. 

Tot stand komen van de overeenkomst 
Zodra je je bestelling heeft gedaan wordt deze door ons in dank aanvaard en verwerkt. Wij zullen de bestelling zo spoedig mogelijk verwerken.

Levering 
Alle producten uit de dierenvoerwinel webshop hebben wij normaal gesproken op voorraad.  Mochten wij door omstandigheden een product niet direct kunnen leveren, leveren wij in principe de rest van uw bestelling uit en sturen het ontbrekende artikel zo spoedig mogelijk na. Heb je haast met uw bestelling en wilt je weten of wij het pakket dezelfde dag kunnen versturen? Bel ons dan even, dan weet je precies waar je aan toe bent! 

Nalevering 
Indien wij een product, dat in de dierenvoerwinkel webshop staat, na moeten leveren berekenen wij uiteraard geen extra verzendkosten. 
Echter voor nalevering van producten die wij op jou verzoek bij één van onze leveranciers bestellen, berekenen wij de kosten voor standaard verzending. 
Aan toezeggingen met betrekking tot de termijn waarop wij een product denken te kunnen leveren, kunnen geen rechten worden ontleend.

Retourneren
Retourzending is alleen mogelijk in overleg met dierenvoerwinkel. Dierenvoerwinkel neemt alleen ongeopende, ongebruikte producten, in de originele verpakking retour. De verzendkosten van een retourzending is voor rekening van de klant (uitgezonderd inpakfouten, zie voorwaarden hieronder).

Ruilen
Voor het ruilen van een artikel, adviseren wij je contact op te nemen met dierenvoerwinkel. Het nieuwe artikel wordt (indien voorradig) zo spoedig mogelijk naar je verzonden. Je ontvangt hierbij opnieuw een factuur. Zodra wij het te ruilen artikel retour hebben ontvangen, zenden wij je hiervoor een creditnota. Het te verrekenen bedrag storten wij binnen 10 dagen na datum creditnota op je rekening. 

Inpakfouten 
Ondanks onze zeer zorgvuldige werkwijze, zijn inpakfouten onvermijdelijk. Wij verzoeken je om deze binnen 4 dagen na bezorging per email (info@dierenvoerwinkel.nl) met bijgevoegde foto's, minimaal 2 stuks aan ons te melden. Wij behouden ons het recht voor om je melding aan de hand van het gewicht van het pakket en de interne controleformulieren te verifiëren. Wij zorgen er voor dat je het ontbrekende product binnen 1-3 werkdagen toegestuurd krijgt. Indien van toepassing, maken wij met je tevens een afspraak over het afhalen van het foutief toegestuurde product.  

Betaling

Vooruitbetalen
Als je kiest voor vooruitbetaling ontvangt je van ons op dezelfde of eerstvolgende werkdag een e-mail met daarin de gegevens die je nodig heeft om je betaling te verrichten. Wij versturen je bestelling zodra het geld op onze rekening is bijgeschreven. Je krijgt hiervan per email bericht.

Online betalen                                                                                                                                                                 Je kunt in onze webshop online betalen met Ideal; je rekent hiermee af in je eigen vertrouwde bankomgeving met de eigen specifieke beveiliging van je bank. Als je al internetbankiert kunt je eenvoudig je bestelling online afrekenen bij je eigen bank. Wij zullen je bestelling altijd aanvaarden en uitvoeren. Indien de levertijd onverhoopt langer is dan toegezegd zullen wij contact met je opnemen over eventuele terugstorting van het bedrag op je rekening. 

Betalen vanuit het buitenland 
Dit kan uitsluitend middels vooruitbetaling. Bij vooruitbetaling ontvangt je van ons op dezelfde of eerstvolgende werkdag een e-mail met daarin de gegevens die je nodig heeft om uw betaling te verrichten. Wij versturen je bestelling zodra het geld op onze rekening is bijgeschreven. Andere manieren van betalen voor klanten buiten Nederland zijn helaas (nog) niet mogelijk.

Bezorgen buiten Nederland 
Wij sturen je bestelling graag naar je toe. Wij berekenen je hiervoor wel extra bezorgkosten.

Productinformatie 
In de dierenvoerwinkel webshop zullen wij altijd de laatst beschikbare informatie over een product vermelden. Op grond van nieuwe inzichten, de beschikbaarheid van grondstoffen of aanpassingen in de wetgeving blijven fabrikanten producten verbeteren en aanpassen. Niet altijd worden wij daar direct van op de hoogte gesteld waardoor het voor kan komen dat de informatie op de website af kan wijken van de informatie die je bij of op het product aantreft. 

Aansprakelijkheid 
Dierenvoerwinkel aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor de door jou geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van onze verbintenis of uit onrechtmatige daad, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door onze verzekering wordt gedekt. Indien onze verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door de verzekering is gedekt, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de netto factuurwaarde van hetgeen door ons had moeten worden geleverd, dan wel tot het bedrag dat wij terzake daadwerkelijk op derden verhalen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overschrijding van de leveringstermijn. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door, of het gevolg is van een gebrek in de van ons gekochte zaken (gevolgschade). Wij zijn niet aansprakelijk voor onjuist gebruik van de bij ons aangeschafte producten.

Klachten, geschillen en toepasselijk recht 
Mocht je ondanks onze zorg klachten hebben over de producten, of over onze dienstverlening, dan verzoeken wij je deze klachten schriftelijk of per email (info@dierenvoerwinkell) aan ons kenbaar te maken. Wij zullen er alles aan doen om met je tot een passende oplossing te komen. Mochten wij niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wijzen wij je op de mogelijkheid om de klacht voor te leggen aan de consumentenbond. Eventuele geschillen in Nederland dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Almelo of de bevoegde rechter in uw kanton of arrondissement. Op alle met ons gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Overmacht 
Dierenvoerwinkel heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat dierenvoerwinkel gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan dierenvoerwinkel kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.